ปฎิทินกิจกรรม
mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter

ขณะนี้มีผู้ใช้งานออนไลน์

เรามี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ


วิสัยทัศน์ ของ สอ.ตร.กระบี่
“ สมาชิก.. มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
สร้างมาตรฐานในการทำงานที่รวดเร็วและเป็นเลิศ
เป็นแหล่งเงินฝากที่มั่นคงของ..สมาชิก
เน้นพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รับสมาชิกสมทบอย่างมีคุณภาพ
และเอื้ออาทรต่อชุมชน”

 

พันธกิจ

 • พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารโดยนำหลัก
  ธรรมาภิบาล หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
  และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน
 • พัฒนาและส่งเสริมให้ กรรมการ เจ้าหน้าที่
  และสมาชิก
  ให้มีความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์
  หลักการ และวิธีการ
  สหกรณ์ให้ทันต่อ
  สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง
 • พัฒนาหลักเกณฑ์ในการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก
  เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคม กฎหมาย
  และวิถีชีวิตของสมาชิก

linekp