ปฎิทินกิจกรรม
mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter

ขณะนี้มีผู้ใช้งานออนไลน์

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระเบียบ ประกาศ คำสั่งนายทะเบียน

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ.2544  [download]
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการช่วยเหลือดำเนินกิจการสหกรณ์ พ.ศ.2543  [download]
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ พ.ศ.2552  [download]
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2549  [download]
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับชุมนุมสหกรณ์เกี่ยวกับการกำหนดการออกเสียงของผู้แทน
สหกรณ์ในที่ประชุมใหญ่ของชุมนุมสหกรณ์ พ.ศ. 2547   [download]
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการวินิจฉัยข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2546  [download]
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการสอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2542  [download]
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2544  [download]
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ถือปฏิบัติในเรื่องการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
พ.ศ.2547 [download]


ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์

ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์เรื่องคำนิยามวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ์  [download]
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมเงิน
หรือการค้ำประกันของสหกรณ์  [download]
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์เรื่องให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยกเลิกตราประทับตามข้อแนะนำ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย  [download]
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์เรื่องว่าด้วยคุณค่าสหกรณ์ อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์  [download]


คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์

คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์เรื่องการจดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์กำหนดคุณสมบัติสมาชิกสมทบตามมาตรา 41
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542  [download]
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์เรื่องการจัดทำงบดุลของสหกรณ์  [download]
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์เรื่องให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์กำหนดเรื่องการจ่ายคืนค่าหุ้นในกรณีที่ขาดทุนเกินทุนสำรอง
ที่มีอยู่ในข้อบังคับ  [download]


linekp