ปฎิทินกิจกรรม
mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter

ขณะนี้มีผู้ใช้งานออนไลน์

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
บริการเงินกู้


เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

สมาชิกจะต้องมีทุนเรือนหุ้น 5,000 บาท กู้ได้ไม่เกิน 30,000 บาท  และมีทุนเรือนหุ้น 30,000 บาท กู้ได้ไม่เกิน 60,000  บาท
ผ่อนชำระ 12 งวด (ต้องมีเงินเดือนพอหัก) จ่ายเงินกู้ทุกวันทำการ แต่ไม่เกินเวลา 15.00 น. 

เงินกู้สามัญทั่วไป

- ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า  6  เดือน  กู้ได้ไม่เกิน  3,500,000  บาท  ระยะเวลาในการส่งคืนสามารถส่งได้ไม่เกินอายุของผู้กู้  68  ปี  แต่ไม่เกิน  240  งวด  (สหกรณ์ จะมีหลักเกณฑ์งวดการผ่อนชำระหนี้ตามจำนวนเงินที่กู้ด้วย)  และสมาชิกจะต้องทำประกันเงินกู้ หรือทำฌาปนกิจของ สมาคมฌาปนกิจที่สหกรณ์ เป็นศูนย์ประสานงาน จำนวน  4 สมาคม ไว้คลุมหนี้เต็มจำนวนที่สมาชิกกู้
- กรณีที่สมาชิกกู้เงินสามัญโดยมีทุนเรือนหุ้นเป็นหลักประกัน ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ  95  ของทุนเรือนหุ้น

เงินกู้สามัญเพื่อการเอนกประสงค์

ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน กู้ได้ไม่เกิน 600,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 150 งวด อายุกู้กู้ต้องไม่เกิน 63 ปี และต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ

หลักเกณฑ์การให้กู้

1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 24 เดือนและมีหุ้นไม่น้อยกว่า 5% ของจำนวนเงินกู้ 
2. จำนวนเงินกู้ไม่เกิน  70% แห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นอาคารสิ่งปลูกสร้าง และร้อยละ 70 % แห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งเป็นที่ดิน (วงเงินกู้ไม่เกิน 3,500,000 บาท)
- กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น ให้กู้ไม่เกินยอดหนี้เงินต้นคงเหลือ 
3. ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 30 ปี 
4. อายุผู้กู้รวมระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ไม่เกิน 68 ปี 
5. การชำระคืนเงินกู้ ให้ผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกเดือน ตามอัตราที่สหกรณ์กำหนด 
6. เงินงวดผ่อนชำระหนี้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2554 
7. หลักประกันที่ดิน ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้หรือคู่สมรสหรือบุตร และต้องมีทางเข้าออกไม่เป็นที่ดินต้องห้ามจำหน่ายจ่ายโอน

วัตถุประสงค์ในการให้เงินกู้พิเศษ

1. ซื้อห้องชุด หรือบ้านพร้อมที่ดินเพื่อเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้
2. เพื่อปลูกสร้างบ้านในที่ดินกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ และหรือคู่สมรส และหรือบุตร
3. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน
4. เพื่อซื้อห้องชุดข้างเคียงหรือที่ดินข้างเคียงกับที่ดินพร้อมบ้าน ซึ่งสมาชิกผู้กู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์เพื่อขยายบริเวณ
5. เพื่อไถ่ถอนจำนองบ้าน พร้อมที่ดินหรือห้องชุด ซึ่งชำระหนี้เงินกู้เพื่อการเคหะจากสถาบันการเงินอื่น ๆ
6. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ และหรือคู่สมรส และหรือบุตร ซึ่งชำระหนี้เงินกู้เพื่อการเคหะ
จากสถาบันการเงินอื่น ๆ พร้อมปลูกสร้างบ้านพักอาศัย
7. เพื่อต่อเติมหรือปรับปรุงบ้านหรือที่อยู่อาศัย
 

เงินกู้พิเศษเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

หลักเกณฑ์การให้กู้

1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 12 เดือนและมีหุ้นไม่น้อยกว่า 5% ของจำนวนเงินกู้
2. จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 70% แห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่ดินนั้น (วงเงินกู้ไม่เกิน 3,500,000 บาท)
- กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น ให้กู้ไม่เกินยอดหนี้เงินต้นคงเหลือ
3. ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 20 ปี
4. อายุผู้กู้รวมระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ไม่เกิน 68 ปี
5. การชำระคืนเงินกู้ ให้ผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกเดือน ตามอัตราที่สหกรณ์กำหนด
6. เงินเดือนของผู้กู้ภายหลังหักหนี้ และภาระผูกพันต่างๆ ของสหกรณ์ฯแล้วต้องมียอดเงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 15 ของเงินได้รายเดือน
7. เงินงวดผ่อนชำระหนี้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554
8. หลักประกันที่ดิน ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้หรือคู่สมรสหรือบุตร และต้องมีทางเข้าออกไม่เป็นที่ดินต้องห้ามจำหน่ายจ่ายโอน
9. สมาชิกที่ยื่นกู้พิเศษต้องให้คู่สมรสเป็นสมาชิกสมทบและยื่นกู้ร่วม
10. กรณีหักกลบลบหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป สหกรณ์ฯ คิดค่าธรรมเนียมการชำระหนี้อัตราร้อยละ 0.25 ของหนี้ที่เหลือ

วัตถุประสงค์ในการให้เงินกู้พิเศษเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

1. ซื้อที่ดินเปล่าเพื่อเป็นกรรมสิทธ์ของผู้กู้
2. ซื้อที่ดินเปล่าข้างเคียงที่ดินกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ หรือคู่สมรส
3. ซื้อที่ดินเพื่อทำกิน
4. ปรับปรุงที่ทำกิน
 
 
 

linekp