ปฎิทินกิจกรรม
mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter

ขณะนี้มีผู้ใช้งานออนไลน์

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
บริการรับฝากเงิน

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
 จำนวนเงินฝากในบัญชีครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า  1,000  บาท สหกรณ์ฯจะให้ดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ โดยจะประกาศอัตราดอกเบี้ยให้ทราบเป็นคราว ๆ และคำนวณดอกเบี้ยรายวันตามจำนวนเงินฝาก
คงเหลือทุกๆ 6 เดือน

ผู้ฝากจะถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของตนได้  โดยกรอกใบถอนเงินตามแบบที่สหกรณ์กำหนด และจะต้องถือสมุดคู่บัญชีเงินฝาก
มาด้วย
การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ นั้น สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการถอนเงินฝากพิเศษ  กรณีที่ผู้ฝากไม่ได้มาถอนเงิน
ด้วยตนเองให้มอบอำนาจให้กับบุคคลที่ได้รับมอบพร้อมทั้งแนบบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการมาด้วยlinekp