ปฎิทินกิจกรรม
mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter

ขณะนี้มีผู้ใช้งานออนไลน์

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ประกาศ แจ้งผลคะแนนการเลือกตั้ง

       ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เพื่อได้ประชุมชี้แจงให้แก่สมาชิกรับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 47 ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นั้น
 
       ในการนี้ จึงขอประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการ ชุดที่ 47 ดังเอกสารแนบ
 
เอกสารแนบ
ประกาศ แจ้งผลคะแนนการเลือกตั้ง [Download]