ปฎิทินกิจกรรม
mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter

ขณะนี้มีผู้ใช้งานออนไลน์

เรามี 70 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ประกาศ เรื่อง การมอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2562

        ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด ได้อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อจ่ายเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 กำหนดหลักเกณฑ์การมอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2562 จำนวน 100 ทุนๆ ละ 2,000 บาท (สองพันบาท) เพื่อมอบให้แก่บุตรของสมาชิก เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยจัดสรรแบ่งให้แก่หน่วย/สถานีตำรวจ ดังเอกสารแนบ
 
        สมาชิกที่มีความประสงค์ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตร ให้ขอรับแบบฟอร์มได้ที่สหกรณ์ฯ และยื่นแบบขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาพร้อมหลักฐานที่หน่วยต้นสังกัด หรือกรรมการประจำหน่วย ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2562
 
        การพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ให้กรรมการประจำหน่วย ประสานกับหัวหน้าหน่วย โดยมีหัวหน้าหน่วย หรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยแต่งตั้งเป็นประธาน และมีคณะกรรมการพิจารณา และจัดส่งบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ให้สหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เพื่อที่สหกรณ์ฯ จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
เอกสารแนบ
- ประกาศ เรื่อง การมอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2562 [Download]
แบบฟอร์มคำขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก [Download]
คำรับรองของผู้บังคับบัญชาของสมาชิกสหกรณ์ฯ (ระดับ สว.ขึ้นไป)  [Download]