ปฎิทินกิจกรรม
mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter

ขณะนี้มีผู้ใช้งานออนไลน์

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แจ้งผลคะแนนการเลือกตั้ง

      ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นั้น
 
      ในการนี้ จึงขอประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการ ชุดที่ 46 ดังปรากฎรายละเอียดท้ายประกาศนี้
 
เอกสารแนบ
- แจ้งผลคะแนนการเลือกตั้ง [Download]