ปฎิทินกิจกรรม
mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter

ขณะนี้มีผู้ใช้งานออนไลน์

เรามี 32 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
รับสมัครคณะกรรมการดำเนินการ ตำแหน่งกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พุทธศักราช 2542 มาตรา 52 ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด ข้อ 56 กำหนดให้สหกรณ์ฯ มีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอื่นไม่เกิน 14 คน ซึ่งเลือกตั้งโดยสมาชิกที่ประชุมใหญ่
 
สำหรับปีพุทธศักราช 2560 มีคณะกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการหมดวาระ ทำให้คณะกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการว่างลง และต้องดำเนินการเลือกตั้งกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ดังเอกสารที่แนบมานี้
 
เอกสารแนบ
- รับสมัครคณะกรรมการดำเนินการ ตำแหน่งกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561 [Download]